ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA, NEPAREIZI PIEGĀDĀTAS
UN BOJĀTO PRECES ATGRIEŠANA UN MAIŅA  

1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircēj, atbilstoši LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un LR MK Noteikumiem Nr.255, var izmantot atteikuma tiesības un 14 kalendāro dienu laikā atteikties no noslēgtā distances līguma un piegādātajām Precēm.

1.1. Atteikuma tiesību izmantošanas ierobežojumi

1.1.2. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka ka, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

(1) Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (higiēnas preces, kosmētika u.t.t.);

(2) Preces iepakojums ir atvērts un/ vai bojāts (sasmērēts, saskrāpēts, saplēsts, saburzīts, bojātas etiķetes u.tml., kuriem derīguma termiņš saīsinās no tā atvēršanas brīža);

(3) Precei ir notecējis likumdošanā noteiktais atteikuma tiesību realizēšanas termiņš.

(4) Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām

1.2. Atteikuma tiesību izmantošanas kārtība.

1.2.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par atteikuma tiesību izmantošanu 14 dienu laikā no pasūtīto Preču saņemšanas brīža, nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi naiskonsultants@gmail.com vai uz Pārdevēja adresi Ernesta Birznieka - Upīša ielau 20A, Rīga, LV-1050. Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

1.2.2.  Pircējs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

1.2.3.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pirkuma maksa tiek atmaksāta ar tāda veida maksāšanas līdzekli, kāds tika izmantots sākotnējā darījumā, ja Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies savādāk. 

1.2.4. Ja atgriežamo Preču iegāde Pircējam nodrošināja dāvanas produkta saņemšanu (piem. dāvana par pirkuma summu vai noteikta produkta iegādi), Pircējs atgriež Pārdevējam saņemto dāvanu kopā ar Preci. Ja Pircējs nav atgriezis dāvanas produktu, tad šī produkta vērtība tiek atrēķināta no atmaksājamās atgriezto Preču pirkuma maksas.

1.2.5. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 1.1.2.punktā norādītajiem gadījumiem.2. PREČU KVALITĀTE UN NEPAREIZI PIEGĀDĀTAS PRECES ATGRIEŠANA UN MAIŅA  

2.1. Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

2.2. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.

2.3. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

2.4. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

2.5. Ja Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs sūtījumā ir saņēmis nepareizu Preci (Pasūtījumam neatbilstošs produkts vai tilpums), Preču atgriešanas un maiņas izdevumus sedz Pārdevējs, ar nosacījumu, ka Pircējs ir ievērojis šajos noteikumos atrunāto Preču saņemšanas kārtību un atgriežamās Preces nav atvērtas, lietotas vai bojātas. Preces apmaiņu Pārdevējs nodrošina 3 darba dienu laikā, no kļūdaini nosūtītās Preces atgriešanas brīža Pārdevēja veikalā. 

2.6. Ja Pircēja saņemtā Prece tikusi bojāta piegādes laikā, Pircēja pienākums ir nosūtīt Pārdevējam paziņojumu (ar bojājumu aprakstu, pasūtījuma numuru, Preču nosaukumu) un pievienot bojātā pasta iepakojuma un Preces fotogrāfiju. Preces apmaiņu Pārdevējs nodrošina 3 darba dienu laikā.

2.7. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam griezties pie mums pa e-pastu naiskonsultants@gmail.com vai telefonu Nr. +371 20446646, lai mēs kopīgi varētu rast draudzīgāko risinājumu.

lv

Vēlmju saraksts

Tukšs
# Nospiediet enter lai meklētu vai ESC lai aizvērtu